2013

  • WM-CS-2013-01
    Bin Wang, Bo Wu, Dong Li, Xipeng Shen, Weikuan Yu, Yizheng Jiao, Jeffrey Vetter
    Can PCM Benefit GPU? Reconciling Hybrid Memory Design with GPU Massive Parallelism for Energy Efficiency
  • WM-CS-2013-02
    Feng Yan, Shannon Hughes, Alma Riska, Evgenia Smirni
    Smart - Suspend-and-Resume for Rarity Scheduling