Doctoral Students

Academic Year 2014-2015


Computer Science
Carlos E. Bernal-Cardenas  Seyed A. Iranmanesh David T. Nguyen             Wenting Tan  Haitao Xu 
Nancy Carter  Aaron M. Koehl Bin Nie Yutao Tang  Hao Xu 
Rongdong Chai Boyang Li Edmund Novak  Tuan Tran  Zhang Xu 
Victoria L. Cooper  Cheng Li Ge Peng  Michele Tufano  Ji Xue   
James Deverick  Han Li Xin Qi  Nicolas J. Van Balen Feng Yan
Bogdan Dit   Yue Li Zhengrui Qin  Christopher Vendome   Qing Yang 
Hover Dong  Yiqiang Lin Md Atiqur Rahman  Qingsen Wang  Shanhe Yi 
Zhaoliang Duan  Mario Linares-Vásquez Lihua Ren  Shan Wang  Weiyi Zhang  
Xing Gao Dachuan Liu Probir Roy  Jiawei Wen  Hongyang Zhao 
Robin M. Givens Daiping Liu Xin Ruan  Shasha Wen  Jianing Zhao 
Daniel Graham Qi Luo Du Shen  Martin White  Zhijia Zhao 
Shuai Hao
Yongsen Ma George C. Simmons  Lingfei Wu  MingZhou Zhou 
Zijiang Hao Kathleen Moore Jianhua Sun  Jidong Xiao  Haiyan Zhu
Computational Science
Jesse Laeuchli